Elektronika - baza wiedzy

Elementy HTML


. !DOCTYPE - element definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
. A - element definiuje odnośnik
. ABBR - element definiuje skrót
. ACRONYM - element definiuje akronim
. ADDRESS - element definiuje informacje o autorze strony WWW
. APPLET - element definiuje applet (program) napisany w języku Java
. AREA - element definiuje obszar mapy graficznej
. B - element definiuje tekst pogrubiony
. BASE - element definiuje adres bazowy dla strony WWW
. BASEFONT - element definiuje domyślne właściwości czcionki
. BDO - element definiuje kierunek wyświetlania tekstu
. BIG - element definiuje tekst powiększony
. BLOCKQUOTE - element definiuje wydzielony blok tekstu
. BODY - element definiuje "ciało" strony WWW czyli jej zawartość
. BR - element definiuje przełamamnie akapitu
. BUTTON - element definiuje przyciski w formularzach
. CAPTION - element definiuje podpis tabeli
. CENTER - element definiuje położenie centralne
. CITE - element definiuje cytat
. CODE - element definiuje fragment programu komputerowego
. COL - element definiuje właściwości pojedynczej kolumny
. COLGROUP - element definiuje właściwości grupy kolumn
. DD - element definiuje wyjaśnienie hasła dla listy definicji
. DEL - element definiuje tekst usunięty
. DFN - element definiuje tekst jako definicję
. DIR - element definiuje listę zawierającą elementy w wielu kolumnach
. DIV - element definiuje i grupuje elementy oraz ich atrybuty
. DL - element definiuje listę definicji
. DT - element definiuje hasło dla listy definicji
. EM - element definiuje tekst charakterystyczny
. FIELDSET - element definiuje i grupuje elementy formularza
. FONT - element definiuje właściwości czcionki
. FORM - element definiuje formularz na stronie
. FRAME - element definiuje źródło i właściwości ramek
. FRAMESET - element definiuje zbiór ramek
. H1 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (największy)
. H2 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H3 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H4 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H5 - element definiuje nagłówek i jego wielkość
. H6 - element definiuje nagłówek i jego wielkość (najmniejszy)
. HEAD - element definiuje nagłówek i elementy opisujące dokument HTML
. HR - element definiuje linię poziomą
. HTML - element definiuje początek dokumentu HTML
. I - element definiuje tekst pochyły
. IFRAME - element definiuje ramkę umieszczoną w dowolnej części dokumentu
. IMG - element definiuje grafikę
. INPUT - element definiuje różne pola w formularzach
. INS - element definiuje wstawkę redakcyjną
. ISINDEX - element definiuje pole tekstowe w formularzach
. KBD - element definiuje tekst wprowadzany z klawiatury
. LABEL - element definiuje pole formularza uaktywniane po kliknięciu na etykietę
. LEGEND - element definiuje tytuł dla grupy elementów FIELDSET
. LI - element definiuje nowy element listy
. LINK - element definiuje relacje pomiędzy odnośnikami
. MAP - element definiuje mapę graficzną
. MENU - element definiuje listę zawierającą elementy w jednej kolumnie
. META - element definiuje właściwości dokumentu HTML
. NOFRAMES - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi ramek
. NOSCRIPT - element definiuje tekst dla przeglądarek bez obsługi skryptów
. OBJECT - element definiuje obiekt multimedialny
. OL - element definiuje listę numerowaną
. OPTGROUP - element definiuje etykiety dla zgrupowanych pól wyboru
. OPTION - element definiuje nowe pozycje listy w polach wyboru SELECT
. P - element definiuje akapit
. PARAM - element definiuje parametry obiektu
. PRE - element definiuje tekst, w którym zachowane są białe znaki
. Q - element definiuje cytat zagnieżdżony
. S - element definiuje tekst przekreślony
. SAMP - element definiuje fragment kodu, próbkę
. SCRIPT - element definiuje skrypt
. SELECT - element definiuje rozwijane pole wyboru w formularzach
. SMALL - element definiuje tekst pomniejszony
. SPAN - element definiuje i grupuje elementy liniowe oraz ich atrybuty
. STRIKE - element definiuje tekst przekreślony
. STRONG - element definiuje tekst mocno wytłuszczony
. STYLE - element definiuje style przypisane do elementów strony WWW
. SUB - element definiuje indeks dolny
. SUP - element definiuje indeks górny
. TABLE - element definiuje tabelę
. TBODY - element definiuje i grupuje zawartość tabeli do przewijania
. TD - element definiuje komórki tabeli
. TEXTAREA - element definiuje duże pola tekstowe w formularzach
. TFOOT - element definiuje stopkę tabeli
. TH - element definiuje tytuł kolumny
. THEAD - element definiuje nagłówek tabeli
. TITLE - element definiuje tytuł strony
. TR - element definiuje wiersz tabeli
. TT - element definiuje tekst o stałej szerokości liter
. U - element definiuje tekst podkreślony
. UL - element definiuje listę zwykłą
. VAR - element definiuje nazwę zmiennej