Elektronika - baza wiedzy

Atrybuty HTML


. abbr - atrybut definiuje skrótowy opis zawartości komórki w tabeli
. accept-charset - atrybut definiuje akceptowany język
. accept - atrybut definiuje akceptowany zestaw znaków
. accesskey - atrybut definiuje klawisz skrótu
. action - atrybut definiuje adres strony przetwarzającej dane z formularza
. align - atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów
. alink - atrybut definiuje kolor naciskanych odnośników
. alt - atrybut definiuje tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony
. archive - atrybut definiuje nazwę pliku, który zawiera klasy appletu
. axis - atrybut definiuje nazwę pokrewnej grupy komórek
. background - atrybut definiuje adres graficznego tła strony WWW
. bgcolor - atrybut definiuje kolor tła
. border - atrybut definiuje szerokość ramki
. cellpadding - atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki
. cellspacing - atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek
. char - atrybut definiuje znak, względem którego nastąpi wyrównanie
. charoff - atrybut definiuje pozycję znaku wyrównania
. charset - atrybut definiuje język w jakim zakodowano dokument
. checked - atrybut definiuje element formularza jako wybrany
. cite - atrybut definiuje adres źródła informacji
. class - atrybut definiuje klasę CSS dla elementu
. classid - atrybut definiuje informacje o klasie obiektu
. clear - atrybut definiuje położenie nowej linii za grafiką
. code - atrybut definiuje nazwę appletu w Javie dla elementu APPLET
. codebase - atrybut definiuje adres bazowy dla atrybutu code
. codetype - atrybut definiuje typ obiektu
. color - atrybut definiuje kolor czcionki
. cols - atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu
. colspan - atrybut definiuje ilość połączonych kolumn
. compact - atrybut definiuje listę bardziej zwartą
. content - atrybut definiuje wartość atrybutu "name"
. coords - atrybut definiuje współrzędne regionu w mapie odsyłaczy
. data - atrybut definiuje plik z danymi obiektu
. datetime - atrybut definiuje datę zmian
. declare - atrybut definiuje deklarację obiektu
. defer - atrybut definiuje opóźnienie wykonywania skryptu
. dir - atrybut definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu
. disabled - atrybut definiuje brak możliwości korzystania z elementu
. enctype - atrybut definiuje sposób kodowania danych
. face - atrybut definiuje rodzaj czcionki
. frame - atrybut definiuje typ obramowania tabeli
. frameborder - atrybut definiuje obramowanie ramki
. headers - atrybut definiuje listę nazw nagłówków komórek
. height - atrybut definiuje wysokość elementu
. href - atrybut definiuje adres strony lub miejsca
. hreflang - atrybut definiuje język docelowej strony WWW
. hspace - atrybut definiuje odstępy poziome dookoła elementu
. http-equiv - atrybut definiuje wartość dla nagłówka strony
. id - atrybut definiuje unikalny identyfikator
. ismap - atrybut definiuje współrzędne dodawane do adresu odnośnika
. label - atrybut definiuje etykietę grupy
. lang - atrybut definiuje język dla całej lub fragmentu strony
. language - atrybut definiuje język skryptu
. link - atrybut definiuje kolor odnośników
. longdesc - atrybut definiuje adres dokumentu opisującego element
. marginheight - atrybut definiuje szerokość marginesu pionowego ramki
. marginwidth - atrybut definiuje szerokość marginesu poziomego ramki
. maxlength - atrybut definiuje maksymalną długość tekstu w polu
. media - atrybut definiuje typ nośnika
. method - atrybut definiuje sposób przekazywania parametrów
. multiple - atrybut definiuje wybór wielu elementów
. name - atrybut definiuje nazwę elementu
. nohref - atrybut definiuje obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik
. noresize - atrybut definiuje stały rozmiar ramki
. noshade - atrybut definiuje brak cienia pod linią HR
. nowrap - atrybut definiuje blokowanie przełamywanie akapitów
. object - atrybut definiuje nazwę pliku z serializowaną wersją appletu
. onblur - atrybut definiuje reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu
. onclick - atrybut definiuje reakcję na kliknięcie myszy
. onfocus - atrybut definiuje reakcję na uaktywnienie elementu
. onkeydown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie klawisza
. onkeypress - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza
. onkeyup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie klawisza
. onload - atrybut definiuje reakcję na wczytanie strony WWW
. onmousedown - atrybut definiuje reakcję na dwukrotne kliknięcie myszy
. onmousedown - atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie przycisku myszy
. onmousemove - atrybut definiuje reakcję na poruszenie myszą nad elementem
. onmouseout - atrybut definiuje reakcję na opuszczenie elementu
. onmouseover - atrybut definiuje reakcję na najechanie nad element
. onmouseup - atrybut definiuje reakcję na puszczenie przycisku myszy
. onunload - atrybut definiuje reakcję na usunięcie strony WWW
. profile - atrybut definiuje adresy profili dokumentów HTML
. prompt - atrybut definiuje tekst opisujący pole formularza
. readonly - atrybut definiuje element tylko do odczytu
. rel - atrybut definiuje relacje między dokumentami
. rev - atrybut definiuje odwrote relacje między dokumentami
. rows - atrybut definiuje liczbę kolumn lub wysokość elementu
. rowspan - atrybut definiuje ilość połączonych wierszy
. rules - atrybut definiuje typ krawędzi tabeli
. scheme - atrybut definiuje schemat profilu
. scope - atrybut definiuje zasięg komórki nagłówka
. scrolling - atrybut definiuje paski przewijania w ramce
. shape - atrybut definiuje kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy
. size - atrybut definiuje wielkość elementu
. span - atrybut definiuje ilość kolumn w grupie
. src - atrybut definiuje adres zawartości elementu
. standby - atrybut definiuje tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu
. start - atrybut definiuje numer początkowy listy
. style - atrybut definiuje styl CSS elementu
. summary - atrybut definiuje skrótowy opis tabeli
. tabindex - atrybut definiuje kolejność tabulacji
. target - atrybut definiuje okno docelowe dla otwieranego dokumentu
. text - atrybut definiuje kolor tekstu
. title - atrybut definiuje tytuł elementu
. type - atrybut definiuje typ elementu
. usemap - atrybut definiuje adres mapy dla elementu
. valign - atrybut definiuje wyrównanie w pionie
. value - atrybut definiuje wartość atrybutu
. valuetype - atrybut definiuje typ wartości atrybutu
. version - atrybut definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie
. vlink - atrybut definiuje kolor odwiedzonych odnośników
. vspace - atrybut definiuje odstępy pionowe dookoła elementu
. width - atrybut definiuje szerokość elementu