Elektronika - baza wiedzy

Style CSS


. !important - styl definiuje ważniejszą deklarację styli
. active - styl definiuje właściwości naciskanych odnośników
. after - styl definiuje za elementem dowolną zawartość
. azimuth - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w poziomie
. background-attachment - styl definiuje przewijanie graficznego tła
. background-color - styl definiuje kolor tła
. background-image - styl definiuje adres tła graficznego
. background-position - styl definiuje położenie tła graficznego
. background-repeat - styl definiuje powtórzenie tła graficznego
. background - styl definiuje właściwości tła
. before - styl definiuje przed elementem dowolną zawartość
. border-bottom-color - styl definiuje kolor dolnej ramki
. border-bottom-style - styl definiuje wygląd dolnej ramki
. border-bottom-width - styl definiuje szerokość dolnej ramki
. border-bottom - styl definiuje właściwości dolnej ramki
. border-color - styl definiuje kolor ramki
. border-left-color - styl definiuje kolor lewej ramki
. border-left-style - styl definiuje wygląd lewej ramki
. border-left-width - styl definiuje szerokość lewej ramki
. border-left - styl definiuje właściwości lewej ramki
. border-right-color - styl definiuje kolor prawej ramki
. border-right-style - styl definiuje wygląd prawej ramki
. border-right-width - styl definiuje szerokość prawej ramki
. border-right - styl definiuje właściwości prawej ramki
. border-style - styl definiuje styl i wygląd ramki
. border-top-color - styl definiuje kolor górnej ramki
. border-top-style - styl definiuje wygląd górnej ramki
. border-top-width - styl definiuje szerokość górnej ramki
. border-top - styl definiuje właściwości górnej ramki
. border-width - styl definiuje szerokość ramki
. border - styl definiuje właściwości ramki
. bottom - styl definiuje odległość od dolnej krawędzi
. caption-side - styl definiuje położenie tytułu tabeli
. clear - styl definiuje położenie nowego akapitu
. clip - styl definiuje widoczną część elementu dla stylu overflow
. color - styl definiuje kolor tekstu
. content - styl definiuje tworzenie zawartości dokumentu
. counter-increment - styl definiuje zmianę wartości licznika
. counter-reset - styl definiuje nową wartość licznika
. cue-after - styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie
. cue-before - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem
. cue - styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie
. cursor - styl definiuje wygląd kursora
. direction - styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu
. display - styl definiuje sposób wyświetlania elementu
. elevation - styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie
. empty-cells - styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste
. first-child - styl definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii
. first-letter - styl definiuje właściwości pierwszej litery elementu
. first-line - styl definiuje właściwości pierwszej linii elementu
. float - styl definiuje kierunek oblewania elementu
. focus - styl definiuje właściwości elementu aktualnie używanego
. font-family - styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionki
. font-size-adjust - styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku
. font-size - styl definiuje wielkość czcionki
. font-stretch - styl definiuje rozstrzelenie liter
. font-style - styl definiuje styl czcionki
. font-variant - styl definiuje wariant czcionki
. font-weight - styl definiuje grubość (wagę) czcionki
. font - styl definiuje właściwości czcionki
. height - styl definiuje wysokość elementu
. hover - styl definiuje właściwości "najechanych" odnośników
. lang - styl definiuje język narodowy
. left - styl definiuje odległość od lewej krawędzi
. letter-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy literami
. line-height - styl definiuje odstęp pomiędzy liniami
. link - styl definiuje właściwości nieodwiedzonych odnośników
. list-style-image - styl definiuje graficzny znak wypunktowania listy
. list-style-position - styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy
. list-style-type - styl definiuje typ listy
. list-style - styl definiuje właściwości listy
. margin-bottom - styl definiuje wielkość dolnego marginesu
. margin-left - styl definiuje wielkość lewego marginesu
. margin-right - styl definiuje wielkość prawego marginesu
. margin-top - styl definiuje wielkość górnego marginesu
. margin - styl definiuje wielkość marginesu
. marker-offset - styl definiuje odległość między markerem i elementem
. marks - styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku
. max-height - styl definiuje maksymalną wysokość elementu
. max-width - styl definiuje maksymalną szerokość elementu
. min-height - styl definiuje minimalną wysokość elementu
. min-width - styl definiuje minimalną szerokość elementu
. orphans - styl definiuje minimalną ilość wierszy na końcu strony
. outline-color - styl definiuje kolor obramowania
. outline-style - styl definiuje styl i wygląd obramowania
. outline-width - styl definiuje szerokość obramowania
. outline - styl definiuje właściwości obramowania
. overflow - styl definiuje przycinanie elementów blokowych
. padding-bottom - styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia
. padding-left - styl definiuje wielkość lewego dopełnienia
. padding-right - styl definiuje wielkość prawego dopełnienia
. padding-top - styl definiuje wielkość górnego dopełnienia
. padding - styl definiuje wielkość dopełnienia
. page-break-after - styl definiuje rozpoczęcie strony po tym elemencie
. page-break-before - styl definiuje rozpoczęcie strony przed tym elementem
. page-break-inside - styl definiuje rozpoczęcie strony w elemencie nadrzędnym
. page - styl definiuje typ strony
. pause-after - styl definiuje przerwę przed odtworzeniem dźwięku
. pause-before - styl definiuje przerwę po odtworzeniu dźwięku
. pause - styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku
. pitch-range - styl definiuje modulację głosu
. pitch - styl definiuje wysokość głosu
. play-during - styl definiuje dźwięk w tle
. position - styl definiuje sposób określenia współrzędnych elementu
. quotes - styl definiuje znak cudzysłowu
. richness - styl definiuje głębokość głosu
. right - styl definiuje odległość od prawej krawędzi
. size - styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu
. speak-header - styl definiuje czytanie nagłówków tabel
. speak-numeral - styl definiuje czytanie liczb
. speak-punctuation - styl definiuje czytanie znaków przestankowych
. speak - styl definiuje sposób czytania tekstu
. speech-rate - styl definiuje szybkość czytania tekstu
. stress - styl definiuje wysokość akcentów w intonacji głosu
. table-layout - styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli
. text-align - styl definiuje wyrównanie poziome tekstu
. text-decoration - styl definiuje wygląd tekstu
. text-indent - styl definiuje wcięcie pierwszej linii elementu
. text-shadow - styl definiuje cień dla tekstu
. text-transform - styl definiuje wielkość liter
. top - styl definiuje odległość od górnej krawędzi
. unicode-bidi - styl definiuje kierunek tekstu dla elementów zagłębionych
. vertical-align - styl definiuje wyrównanie w pionie
. visibility - styl definiuje widoczność elementu
. visited - styl definiuje właściwości odwiedzonych odnośników
. voice-family - styl definiuje rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby
. volume - styl definiuje natężenie dźwięku
. white-space - styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków
. widows - styl definiuje minimalną ilość wierszy na początku strony
. width - styl definiuje definiuje szerokość elementu
. word-spacing - styl definiuje odstępy pomiędzy wyrazami
. z-index - styl definiuje kolejność ułożenia elementów na stosie