Elektronika - baza wiedzy

Jak wyświetlić opis tabeli?


W celu wyświetlenia opisu danej tabeli używamy następującego polecenia:

DESCRIBE nazwa_tabeli;

Przykładowy wynik:

 
mysql> DESCRIBE users; 
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id     | int(11)   | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| login    | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| password  | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| name    | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| surname   | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| e_mail   | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| address   | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| postal_code | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| city    | varchar(255) | NO  |   | NULL  |        |
| sex     | set('f','m') | NO  |   | NULL  |        |
| verify_key | varchar(50) | NO  |   | NULL  |        |
| joined   | datetime   | NO  |   | NULL  |        |
| active   | tinyint(1)  | NO  |   | NULL  |        |
+-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
13 rows in set (0.02 sec)