Elektronika - baza wiedzy

PAR


Panstwowa Agencja Radiokomunikacji jest organem (agenda) ministerstwa lacznosci i bezposrednio pod niego podlega. Do jej zadan nalezy administracja widmem czestotliwosci radiowych na terenie kraju. Ponadto kontroluje ona stan urzadzen radiokomunikacyjnych udzielajac odpowiednich homologacji oraz wykorzystanie zgodnie zgodnie z zezwoleniami przydzielonych przez nia czestotliwosci.
Zarzad glówny PAR zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 18/20. System administracyjny opiera sie na jednostkach terenowych, specyficznych dla kazdego z województw i podleglych centrali. W sklad PARu wchodzi kilka dzialów (m. innymi):

Departament Koordynacji Wykorzystania Czestotliwosci
Departament Polityki Rozwoju Sluzb Radiokomunikacyjnych
Departament Radiofonii i Telewizji
Departament Standaryzacji Badan Technicznych i Inspekcji
Departament Sluzby Kontroli Emisji - interesuje nas najbardziej
Jesli chcecie poznac dokladniejsze dane, osoby i numery telefonów centrali i jednostek terenowych odwiedzcie nieco uboga i nie aktualizowana chyba ani razu strone glówna PARu.

Na koniec warto przypomniec iz Panstwowa Agencja Radiokomunikacji dziala na podstawie rozporzadzenia ministerstwa lacznosci z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, o numerku Dz. U. Nr 95, poz. 436 które wyglada w sposób nastepujacy :

Na podstawie art. 30 ust. 2 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o lacznosci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarzadza sie, co nastepuje:
§ 1. Ustala sie i nadaje statut Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, stanowiacy zalacznik do niniejszego rozporzadzenia.
§ 2. Traci moc rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 22 marca 1991 r. w sprawie nadania statutu Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (Dz. U. Nr 26, poz. 110).
§ 3. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.


Minister Lacznosci: A. Zielinski
Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 12 lipca 1996 r. (poz.436)
STATUT PANSTWOWEJ AGENCJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ
1. Panstwowa Agencja Radiokomunikacyjna, zwana dalej "PAR", jest organem Ministra Lacznosci, powolanym w szczególnosci do kontroli sieci, linii i urzadzen radiokomunikacyjnych oraz kontroli wykorzystania czestotliwosci.
§ 2. 1. PAR wykonuje zadania okreslone ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o lacznosci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564), w tym:
1) dokonuje rejestracji i analizy wniosków zgloszonych do PAR w sprawach wydania zezwolenia na zakladanie i uzywanie sieci i urzadzen radiokomunikacyjnych, swiadectwa homologacji, przydzialu czestotliwosci, znaku wywolawczego lub sygnalu identyfikacyjnego,
2) prowadzi centralny rejestr wydanych przez PAR decyzji w sprawach wykorzystywania czestotliwosci, zezwolen oraz swiadectw homologacji, a takze decyzji wydanych przez Ministra Lacznosci w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
3) przygotowuje plany wykorzystania czestotliwosci dla sluzb radiokomunikacyjnych, a takze inicjuje i opracowuje warunki i zasady ich wdrozen,
4) przygotowuje projekty decyzji Ministra Lacznosci dotyczace spraw z dziedziny gospodarki widmem czestotliwosci i kompatybilnosci elektromagnetycznej,
5) wspólpracuje z organizacjami miedzynarodowymi zajmujacymi sie problematyka scisle zwiazana z zakresem dzialania PAR,
6) przygotowuje do akceptacji Ministra Lacznosci decyzje dotyczace przeznaczen i wykorzystania czestotliwosci w kraju, zgodnie z ustaleniami i uzgodnieniami miedzynarodowymi,
7) przygotowuje dla Ministra Lacznosci opinie i stanowiska w sprawach dla niego zleconych,
8) dokonuje kontroli sieci telewizji kablowej i sieci odbioru zbiorowego, sluzacych do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych i telewizyjnych, niezaleznie od liczby gniazd abonenckich,
9) wydaje swiadectwa uprawniajace do obslugi urzadzen radiokomunikacyjnych w sluzbie lotniczej, morskiej i zeglugi sródladowej oraz radiowej sluzbie amatorskiej, a takze przeprowadza egzaminy uprawniajace do otrzymania tych swiadectw,
10) wykonuje zadania w dziedzinie obronnosci i bezpieczenstwa panstwa w zakresie okreslonym przez Ministra Lacznosci oraz wynikajacym z porozumien zawartych miedzy Ministrem Lacznosci a Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnetrznych,
11) wspólpracuje z Panstwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa w zakresie ustalania ?ródel i przyczyn zaklócen w pracy sieci telekomunikacyjnych wywolywanych praca urzadzen radiokomunikacyjnych lub innych urzadzen wytwarzajacych pole elektromagnetyczne.
2. PAR wykonuje takze inne zadania zlecone przez Ministra Lacznosci w drodze zarzadzenia lub decyzji.
§ 3. W celu realizacji statutowych zadan PAR jest upowazniona do:
1) zawierania umów i zlecania prac innym podmiotom krajowym, wykonujacym prace o charakterze badawczo-rozwojowym, technicznym, ekonomicznym, prawnym i innym, w zakresie nalezacym do przedmiotu dzialania PAR,
2) zawierania umów i porozumien w ramach pelnomocnictw, udzielonych przez Ministra Lacznosci,
3) wspólpracy na terenie kraju z organizacjami i stowarzyszeniami, jednostkami badawczymi i rozwojowymi, operatorami sieci i uzytkownikami czestotliwosci,
4) wykonywania odplatnie, na zlecenie uzytkowników czestotliwosci lub urzadzen oraz dostawców urzadzen radiokomunikacyjnych, badan technicznych, pomiarów i ekspertyz technicznych.
§ 4. 1. W sklad PAR wchodza nastepujace jednostki organizacyjne:
1) Zarzad Krajowy,
2) zarzady okregowe.
2. Praca zarzadów okregowych kieruja dyrektorzy okregowi, którzy reprezentuja te zarzady - podlegaja Prezesowi i zastepcom Prezesa. Dyrektorzy zarzadów okregowych realizuja zadania w obszarach dzialan okreslonych w statucie.
§ 5. 1. Prezes Zarzadu Krajowego, zwany dalej "Prezesem PAR", stoi na czele Zarzadu Krajowego PAR, kieruje dzialalnoscia PAR i reprezentuje Agencje na zewnatrz.
2. Prezes PAR kieruje praca Agencji przy pomocy zastepców Prezesa, dyrektorów departamentów, kierowników innych komórek organizacyjnych oraz dyrektorów okregowych, odpowiedzialnych wobec niego za calosc spraw objetych ich zakresem dzialania.
3. Prezes PAR moze upowaznic osoby, o których mowa w ust. 2, do podejmowania decyzji w jego imieniu.
§ 6. 1. Prezesa PAR powoluje i odwoluje Minister Lacznosci.
2. Zastepców Prezesa powoluje i odwoluje Minister Lacznosci na wniosek Prezesa.
3. Dyrektorów zarzadów okregowych powoluje i odwoluje Prezes PAR.
§ 7. Prezes PAR przedklada do akceptacji Ministrowi Lacznosci:
1) roczne sprawozdanie z dzialalnosci za rok poprzedni - w terminie do dnia 31 marca roku nastepnego,
2) plan pracy na rok nastepny - w terminie do dnia 15 grudnia roku biezacego.
§ 8. Prezes PAR moze powolywac ciala doradcze, sluzace koordynacji dzialan pomiedzy uzytkownikami wspólnych zakresów czestotliwosci.
§ 9. 1. Od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez PAR sluzy odwolanie do Ministra Lacznosci.
2. Prezes przesylajac Ministrowi Lacznosci akta sprawy, wraz z odwolaniem, zajmuje stanowisko odnosnie do zarzutów podniesionych w odwolaniu.
§ 10. 1. Siedziba Zarzadu Krajowego PAR jest Warszawa.
2. Zarzady okregowe PAR maja nastepujace siedziby i obszary dzialania:
1) Zarzad Okregowy w Warszawie dla województw: warszawskiego, ciechanowskiego, ostroleckiego, plockiego i siedleckiego,
2) Zarzad Okregowy w Bialymstoku dla województw: bialostockiego i lomzynskiego,
3) Zarzad Okregowy w Bydgoszczy dla województw: bydgoskiego, torunskiego i wloclawskiego,
4) Zarzad Okregowy w Gdansku dla województw: gdanskiego i elblaskiego,
5) Zarzad Okregowy w Katowicach dla województw: katowickiego, bielskiego, czestochowskiego i opolskiego,
6) Zarzad Okregowy w Kielcach dla województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego,
7) Zarzad Okregowy w Koszalinie dla województw: koszalinskiego i slupskiego,
8) Zarzad Okregowy w Krakowie dla województw: krakowskiego, nowosadeckiego i tarnowskiego,
9) Zarzad Okregowy w Lublinie dla województw: lubelskiego, bialskopodlaskiego, chelmskiego i zamojskiego,
10) Zarzad Okregowy w Lodzi dla województw: lódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego,
11) Zarzad Okregowy w Olsztynie dla województw: olsztynskiego i suwalskiego,
12) Zarzad Okregowy w Poznaniu dla województw: poznanskiego, kaliskiego, koninskiego, leszczynskiego i pilskiego,
13) Zarzad Okregowy w Rzeszowie dla województw: rzeszowskiego, krosnienskiego i przemyskiego,
14) Zarzad Okregowy w Szczecinie dla województwa szczecinskiego,
15) Zarzad Okregowy we Wroclawiu dla województw: wroclawskiego, legnickiego, walbrzyskiego i jeleniogórskiego,
16) Zarzad Okregowy w Zielonej Górze dla województw: zielonogórskiego i gorzowskiego.
§ 11. 1. W sklad Zarzadu Krajowego wchodza nastepujace komórki organizacyjne:
1) Gabinet Prezesa,
2) Departament Koordynacji Wykorzystania Czestotliwosci i Wspólpracy Miedzynarodowej,
3) Departament Polityki Rozwoju Sluzb Radiokomunikacyjnych,
4) Departament Radiofonii i Telewizji,
5) Departament Standaryzacji, Badan Technicznych i Inspekcji,
6) Zarzad Sluzby Kontroli Emisji,
7) Centrum Wspomagania Komputerowego,
8) Biuro ds. Organizacji, Kadr i Szkolenia,
9) Zespól Radców Prawnych,
10) Biuro ds. Administracji,
11) Wydzial Sluzb Specjalnych,
12) Wydzial Finansowy,
13) Wydzial Ekonomiczny.
2. Organizacje wewnetrzna i szczególowy zakres zadan komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Zarzadu Krajowego okresla regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.
§ 12. Szczególowy zakres zadan zarzadów okregowych okresla regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa PAR.
Na podstawie materialu tekstowego i graficznego pochodzacego ze strony www PAR.