Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę A


aberracja (aberration) - wada odwzorowania (obrazu) przez układy optyczne lub elektronowe, polegająca na nieostrości, zniekształceniu lub zabarwieniu obrazu

absorpcja akustyczna (acoustic absorption) - pochłanianie energii drgań akustycznych przez środek z częściową zamianą jej na energię cieplną

absorbcja dielektryczna (dielectric absorption) - pochłanianie energii zmiennego pola elektrycznego przez dielektryki; miarą absorbcji dielektrycznej są straty dielektryczne

absorpcja fal (absorption of waves) - pochłanianie energii fal elektromagnetycznych, promieniowania korpuskularnego lub drgań sprężystych przez rozmaite układy materialne

adres (address) - symbol lub numer identyfikujący rejestr, komórkę pamięci lub urządzenie, gdzie są zapisane dane lub rozkazy

akcelerator (accelerator) - urządzenie do nadawania cząstkom naładowanym wielkich energii

akcja laserowa (stimulation of a laser) - laserowanie, wzmacnianie lub generacja spójnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni przy wykorzystaniu zjawiska emisji wymuszonej

akumulator (accumulator) - urządzenie do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicznej; akumulator jest rodzajem odwracalnego ogniwa galwanicznego

akustyka (acoustics) - nauka o drganiach wProdowiskach sprężystych i o zjawiskach związanych z tymi drganiami

alfanumeryczny (alphanumeric) - literowo-cyfrowy

amper - jednostka podstawowa natężenia prądu elektrycznego w układzie SI

amperomierz (ammeter) - przyrząd do pomiaru natężenia prądu elektrycznego

amplituda impulsu (pulse amplitude) - wartość średnia danej wielkości fizycznej na wierzchołku impulsu z wyłączeniem ostrza impulsu, jeżeli czas jego tworzenia nie przekracza 10% czasu trwania impulsu

analiza obrazu (image analisis) - w telewizji, przekształcanie w ustalonej kolejnoPci rozkładu informacji optycznych, zawartych w obrazie nadawanym, na odpowiadające im sygnały elektryczne