Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę I


ignitor - elektroda zapłonowa

imitator sygnałów (radar targets simulator) - przyrząd elektroniczny wytwarzający cele imitowane, tzn. sztuczne sygnały elektryczne wytwarzane w celach szkoleniowych, kontrolnych

immitancja (immittance) - impedancja lub admitacja

impedancja (impedance) - opór zespolony - opór pozorny - przy przebiegach stałych - stosunek napięcia panującego na zaciskach dwójnika do natężenia prądu płynącego przez ten dwójnik; w tym przypadku impedancja jest liczbą rzeczywistą i jest nazywana rezystancją stałoprądową; w stanie ustalonym przy przebiegach sinusoidalnych o określonej pulsacji - stosunek wartości zespolonych (symbolicznych) napięcia do prądu w dwójniku; w tym przypadku impedancja jest liczbą zespoloną nazywaną też impedancją zespoloną i może być przedstawiona w postaci algebraicznej Z=R+jX, gdzie R - rezystancja (opór czynny, opór rzeczywisty), X - reaktancja,
j=(pierwiastek z -1) jednostka urojona

impuls elektryczny (pulse, impulse) - napięcie lub prąd różne od napięcia lub prądu stałego (poziomu odniesienia) w ciągu pewnego krótkiego okresu czasu i stałe w czasie pozostałym

indukcja dielektryczna (dielectric flux density, electric induction) - przesunięcie dielektryczne - wielkość wektorowa, charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka; wektor, który wśrodowisku izotropowym ma taki sam kierunek i zwrot jak natężenie pola elektrycznego, wartość bezwzględną zaś równą iloczynowi tego natężenia pola przez przenikalność elektryczną

indukcja elektromagnetyczna (electromagnetic induction) - powstawanie siły elektromotorycznej; w obwodzie zamkniętym przez zmianę przenikającego przez ten obwód strumienia magnetycznego lub w elemencie ruchomego obwodu magnetycznego przez przecinanie przez ten element strumienia magnetycznego

indukcja magnetyczna (magnetic induction) - wielkość wektorowa określająca pole magnetyczne w ośrodku; wektor, który w ośrodku izotropowym ma taki sam kierunek i zwrot, jak wektor natężenia pola magnetycznego, a wartość bezwzględną równą iloczynowi natężenia pola i przenikalności magnetycznej ośrodka

indukcyjność (inductance) - wielkość charakteryzująca oddziaływanie strumienia magnetycznego na przewodnik równa stosunkowi strumienia magnetycznego skojarzonego z danym uzwojeniem do prądu wywołanego przez ten strumień

inwerter (inverter) - układ elektroniczny zmieniający biegunowość lub fazę sygnału elektrycznego

iraser (iraser) - laser pracujący na częstotliwościach odpowiadających promieniowaniu podczerwonemu

izolator (insulator) - element lub układ, który elektrycznie izoluje, a równocześnie mechaniczniełączy części urządzenia elektrycznego