Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę P


pamięć (storage, store, memory) - układ zdolny do przechowywania informacji

pasmo częstotliwości (frequency band) - zbiór częstotliwości zawartych między dwiema wartościami granicznymi

pentatron (pentatron) - podwójna dioda o wspólnej katodzie

piezoelektryk (piezoelectric) - materiał, który wykazuje własności piezoelektryczne, tzn., na powierzchni którego indukują sięładunki elektryczne pod wpływem nacisku, czy mechanicznego odkształcenia i odwrotnie, odkształca się lub drga, jeśli zostanie do niego doprowadzone napięcie stałe lub zmienne

plazma (plasma) - silnie zjonizowany gaz, w którym koncentracja elektronów i dodatnich jonów są w przybliżeniu równe

pole akustyczne (acoustic field) - obszar przestrzeni, w którym istnieją drgania akustyczne

pole elektromagnetyczne (electromagnetic field) - związane ze sobą zmienne pola elektryczne i magnetyczne

pole elektryczne (electric field) - obszar, w którym istnieje stan elektryczny przejawiający się siła działającą naładunek elektryczny

pole magnetyczne (magnetic field) - obszar, w którym istnieje stan magnetyczny przejawiający się siłą działającą na dipol magnetyczny lub ruchomyładunek umieszczony w tym obszarze

potencjometr (potentiometer-type resistor) - rezystor obrotowy; rezystor, w którym część oporowa rozłożona jest na obwodzie koła, a odpowiednio ukształtowany styk ruchomy (ślizgacz)ślizga się po niej, dając między jej końcówkami i końcówką styku ciągłą zmianę rezystancji w określonych granicach kąta obrotu

powłoka elektronowa (electronic shell) - zbiór elektronów atomowych o tej samej głównej liczbie kwantowej n, krążących wokół jądra na równejśredniej odległości od niego

półprzewodnik (semiconductor) - materiał o właściwościach elektrycznych pośrednich między przewodnikiem a dielektrykiem

prawo Faradaya (Faraday law) - podstawowe prawo indukcji elektromagnetycznej, zgodnie z którym siła elektromotoryczna indukowana w obwodzie zamkniętym jest proporcjonalna do pochodnej strumienia magnetycznego przenikającego przez ten obwód względem czasu; kierunek siły elektromotorycznej wynika z prawa Lenza

prawo Lenza (Lenz´s law) - prawo, zgodnie z którym indukowana siła elektromotoryczna, w obwodzie zamkniętym umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym, dąży do wywołania prądu o takim kierunku, aby przeciwdziałał wywołującej go przyczynie