Elektronika - baza wiedzy

Pojęcia: Pojęcia na literę R


radioelektronika - dział elektroniki, dotyczący wykorzystania przyrządów elektronowych w radioelektryce

radiofonia (radio broadcasting) - przekazywanie programów dźwiękowych do aparatów odbiorczych abonentów radiofonicznych

radiokompas (radio compass) - namiernik radiowy pokładowy przeznaczony do samoczynnego wskazywania kierunku, w którym leży odbierana stacja nadawcza

reaktancja (reactance) - opór bierny - część urojona impedancji zespolonej

rezonans (resonance) - zjawisko zachodzące w układach drgających, polegające na szybkim wzroście amplitudy drgań układu, gdy częstotliwość wewnętrznych drgań wymuszających jest równa lub bliska częstotliwości drgań własnych układu

rezystancja (resistance) - opór czynny - część rzeczywista impedancji zespolonej

rezystor (resistor) - opornik - element, dla którego podstawowym parametrem jest rezystancja

rozdzielczość obrazu (definition of picture) - definicja obrazu; liczba elementów zarejestrowanych na powierzchni obrazu telewizyjnego

rozmycie obrazu (image blurring) - zmniejszenie rozdzielczości obrazu telewizyjnego

rozpraszanie domieszkowe (impurity scattering) - rozpraszanie nośników ładunku spowodowane ich oddziaływaniem ze zjonizowanymi akceptorami lub donorami