Elektronika - baza wiedzy

Miernik pojemności kondensatorów elektrolicznych


Miernik ten jest prostym i łatwym do uruchomienia przyrządem, służącym do pomiaru od 1 uF do 4700uF. Jego dokładność jest następująca: mierzony kondensator Cx jest ładowany prądem dostarczonym przez regulowane źródło z tranzystorem T2 i rozładowywany impulsowo przez tranzystor T1. Średnia wartość napięcia Ucx jest uzależniona od pojemności Cx, oraz natężenia prądu dostarczanego przez źródło. Napięcie to jest porównywane z napięciem odniesienia przez układ komparatora, który sygnalizuje moment zrównania się tych dwóch napięć przez zapalenie diody LED. Wartość pojemności odczytuje się ze skali potencjometru regulowanego prądu źródła. Konstrukcja miernika oparta jest na dwóchwzmacniaczach operacyjnych zawartych w strukturze układy scalonego LM324. Jeden z nich (IC1a) pełni rolę generatora impulsów sterujących T1. Drugi Natomiast jest komparatorem, który porównuje napięcie diody D2 (napięcie odniesienia) z napięciem na kondensatorze mierzonym i w zależności od wyniku porównania wywołuje pulsujące lub ciągłe świecenie diody LED (D1). Starannie , zgodnie ze schematem zmontowany układ działa od razu i wymaga tylko wyskalowania, z użyciem jako wzorców kondensatorów o dokładnie znanej pojemności. Skalowanie polega na dołączeniu kondensatora wzorcowego w miejsce CX i takim nastawieniu potencjometru P2, przy którym następuje przejście z impulsowego do ciągłego świecenia diody LED D1, oraz zaznaczeniu tego położenia i opisaniu go wartością pojemności kondensatora wzorca. Mimo tego, że skala przyrządu jest w zaszdzie liniowa, warto wyskalować go kilkakrotnie, dołączając kondensatory o różnych pojemnościach. Przyrząd należy zasilić ze stabilizowanego źródła o napięciu 9V. Pobór prądu nie przekracza


IC1..........LM324 R1....................1M R11..................22K
T1...........BC211,BC337 R2....................33K R12..................15K
D1..........dowolna LED R3,R6...........100KM R13.............240-330
D2..........1N4148 R4,R7..............10K P1................47-100K
C1...........100uF/16V R5,R8................1K P2.................4,7K/2A
C2...........4,7uF/16V R9....................120 PŁYTKA DRUKOWANA
T2..........BC307 R10...................2,7k