Funkcja digitalWrite()

Opis

Funkcja digitalWrite() ustawia wartość LOW lub HIGH na zadanym pinie.

Jeżeli pin został skonfigurowany jako wyjście (OUTPUT za pomocą pinMode()) wówzcas wartość napięcia będzie wynosić:

  • w stanie wysokim HIGH 5V (lub 3.3V na niektórych wersjach)
  • w stanie niskim LOW 0V

 

Jeżeli pin został skonfigowany jako wejście, digitalWrite() włączy lub wyłączy wewnętrzny rezystor podciągający dla danego pinu.

Jednakże rekomendowane jest użycie funkcji pinMode(), aby włączyć rezystor podciągający.

Składnia

digitalWrite(pin, value)

pin – numer pinu, którego dotyczy funkcja

value – stała LOW lub HIGH

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Przykład

 

Zobacz też