Funkcja abs()

Opis funkcji abs()

Funkcja oblicza wartość bezwzględną z danej liczby

Parametry

x – liczba, z której będzie obliczona wartość bezwzględna

Wartość zwracana

x – dla x równego 0, bądź większego od 0

-x – dla x mniejszych od 0

Zobacz też